Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR) van WereldKidz Bongerd bestaat als apart onderdeel van de schoolorganisatie. Om voor iedereen die bij de school betrokken is, inzichtelijk te maken wat de OR doet en wat de OR is, bestaat er een ‘Reglement Ouderraad’. Ouders die willen weten wat dit reglement precies inhoudt, kunnen een exemplaar opvragen via het secretariaat van de OR.
Hieronder wordt beknopt weergegeven wat de OR zoal doet. De Ouderraad wordt gekozen uit en door ouders en bestaat uit tenminste vijf leden. Aan het begin van het schooljaar, tijdens de jaarvergadering, worden de leden van de Ouderraad gekozen voor een periode van drie jaar. Alle ouders hebben het recht zich kandidaat te stellen voor de vrijkomende plaatsen.

De taken van de Ouderraad

  • Het behartigen van de belangen van de ouders
  • De OR kan fungeren als een brug tussen de ouders onderling, ouders en schoolteam, ouders en medezeggenschapsraad en ouders en schoolbestuur.
  • De OR verstrekt informatie aan ouders over belangrijke zaken met betrekking tot de relatie ouders-school.
  • De OR organiseert in samenwerking met de school bijeenkomsten over belangrijke thema’s.
  • De OR-leden verrichten hand- en spandiensten in en om de school. Dit varieert van het zetten van koffie bij bepaalde activiteiten tot het ondersteunen van het team in diverse situaties. Ook is een aantal OR-leden als contactpersoon actief in de verschillende werkgroepen van de school.
  • De OR is verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdragen en de organisatie van de avondvierdaagse.
De ouderraad vergadert maandelijks. Deze vergaderingen worden in de avonduren op school gehouden en zijn openbaar. De agenda en de notulen van deze bijeenkomsten kunt u vinden op het prikbord bij de hoofdingang.
De ouderraad nodigt belangstellende ouders van harte uit eens een vergadering te bezoeken. Regelmatig wordt in ’t Bongootje verslag gedaan van de activiteiten van de OR.
Voor informatie kunt u contact opnemen met orbongerdodijk@gmail.com 

Ouderbijdrage

In Nederland is het onderwijs aan kinderen tot 16 jaar gratis. De overheid is verantwoordelijk voor de financiering van schoolgebouwen, leermiddelen, onderwijzend personeel, etc. De budgetten die worden toegekend zijn echter strikt en laten geen ruimte voor de zogenaamde ‘extraatjes’. Op de meeste scholen wordt om een bijdrage van de ouders gevraagd, zo ook op WereldKidz Bongerd.
Wat doet de ouderraad met deze bijdragen? In nauwe samenwerking met het team worden deze gelden bestemd voor zaken die er gewoon bijhoren, die het naar school gaan gezelliger kunnen maken, maar niet door de overheid worden gefinancierd zoals:

de activiteiten rond Sinterklaas (cadeautjes voor de onderbouw) en Kerst (kerstmaaltijd, kerstbomen)
het nieuwe sporttenue voor alle kinderen
elke groep kan jaarlijks een bedrag besteden aan projecten en/of excursies en extra boeken
de jaarlijkse culturele avond
De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering van de OR met instemming van de ouders vastgesteld en zo laag mogelijk gehouden. De jaarvergadering vindt medio oktober plaats. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd middels een factuur. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen, wordt een bedrag naar rato in rekening gebracht.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/22 is vastgesteld op € 30,00 per kind. De bijdrage is vrijwillig.
De ouderbijdrage wordt via Clubcollect geïnd.

Het rekeningnummer van de OR is: NL57INGB0006558328 t.n.v. Ouderraad de Bongerd. Vergeet niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden.