MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van WereldKidz Bongerd bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leerkrachten. De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) van 1 januari 2007. De MR heeft een advies- en instemmingsrecht, afhankelijk van het thema. MR-leden worden gekozen en hebben een zittingsperiode van drie jaar. De MR vergadert ongeveer om de acht weken en doet hiervan verslag in ’t Bongootje.
Voor de scholen binnen de stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland is een Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad (GMR) ingesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van clusters die elk ongeveer vier scholen omvatten. Zo’n cluster van vier scholen kiest uit hun gezamenlijke populatie één ouder en één teamlid, die vervolgens zitting nemen in de GMR. Deze twee personen vertegenwoordigen dus de hele cluster. Onze cluster bestaat uit de scholen: OBS Anne Frank te Bunnik , OBS De Bongerd te Odijk, OBS Op de Dreef en OBS De Koppel, beide te Zeist. De GMR behandelt schooloverstijgende aangelegenheden, zoals de personeelsformatie, Arbobeleid etc.
U kunt voor vragen altijd contact opnemen met mr.bongerd@wereldkidz.nl

MR regelement

Notulen 19 september 2022

Notulen 7 november 2022

Notulen 30 januari 2023

Notulen 27 maart 2023

Notulen 5 juni 2023

Notulen 19 september 2023

Notulen 20 november 2023

Notulen 22 januari 2024

Notulen 4 maart 2024