Ons onderwijs

Ons onderwijs

Aandacht en zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is op de Bongerd een continu proces. Als team en school ontwikkelen wij ons om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven aan de leerlingen. Lesmethoden en materiaal worden zorgvuldig geselecteerd, zodat kinderen leren met de voor hen juiste leermaterialen met de nodige uitdaging.

De kring… leren over burgerschap en werken aan sociaal emotionele ontwikkeling

Een dag op WereldKidz Bongerd begint vaak met een kringgesprek. We praten over actuele landelijke of lokale onderwerpen, maar ook onderwerpen die in het leven van onze leerlingen aan de orde komen worden besproken. Tijdens de kring houden onze leerlingen vanaf groep 4 ook hun spreekbeurt, boekenbeurt of nieuwskring-gesprek. Een andere thema is de manier waarop we met elkaar communiceren op school en hoe we problemen met elkaar oplossen. In iedere groep worden deze regels vastgelegd en vormen het uitgangspunt van ons handelen.

Zelfstandig werken in hoeken… en ’s middags “Keuzemenu aan de hand van meervoudige intelligentie”

Naast de klassikale instructies zijn kinderen op vaste momenten zelfstandig aan het werk. Ze leren te werken volgens eigen planning en interesse. Plezier in het werken, doorzetten en samenwerken zijn belangrijke elementen die onze leerlingen leren. De kleuters gebruiken hiervoor planborden en de hogere groepen dag- en weekplanningen. Door deze manier van werken, werken onze leerlingen op hun eigen niveau. Dit bestaat uit basis-werk, meer-werk of weer-werk. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar onze schoolgids.

Elke week is er naast het klassikale en zelfstandig werken ook keuzemenu. Tijdens dit menu leren kinderen te werken aan leerstof aan de hand van de acht verschillende intelligenties van Gardner (Meervoudige Intelligentie). Dit doen ze in speciaal ingerichte hoeken. Aankomend schooljaar verdiept het team zich hier verder in aan de hand van vier teamtrainingen.

Bewegingsonderwijs

De kinderen krijgen vanaf groep 3 bewegingsonderwijs in de naast de school gelegen sporthal De Lindenhof. De kleuters krijgen bewegingsonderwijs in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de school. Er is aandacht voor zowel het sport- als het spelelement. Kinderen leren de waarde van sportiviteit, samenwerken en lichamelijke prestaties leveren.

Atelier, aandacht voor creatieve vakken

Naast de leervakken is er op onze school ook aandacht voor creatieve vakken: handenarbeid, tekenen, muziek, textiele werkvormen en toneel. We werken daarbij vaak toe naar een voorstelling/opvoering voor de andere kinderen of voor de ouders.

In de groepen 1-8 werken de leerlingen, elke twee weken, aan muziek en crea. Dit doen we met behulp van de uitdagende methode “Moet je doen”. Tijdens de lessen crea staat meestal het werk van een kunstenaar centraal en starten we met een stukje kunstgeschiedenis.

ICT

Onze school biedt ook onderwijs in ICT aan. Dat wil zeggen dat kinderen van groep 1-8 kennismaken met programma’s als Word, Powerpoint, Excel en ook Internet. Ook werken ze op de computer aan vakgebieden als rekenen, taal en wereldoriëntatie. Zowel in de groepen als in de centrale hal werken de kinderen met chromebooks.

Ook willen de leerkrachten hun onderwijs vernieuwen aan de hand van het gebruik van touchscreenborden in de groepen. Sinds dit schooljaar kunt u deze terugvinden in alle groepen.

Burgerschap en het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling

Vooral tijdens onze kringgesprekken geven we aandacht aan thema’s binnen het actief burgerschap. Hieronder verstaan we: het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen door onze leerlingen voor gemeenschapsbelangen binnen en/of buiten school.

Maar ook zorg voor elkaar. Het elkaar helpen wanneer een medeleerling niet zo goed in zijn/haar vel zit. Soms ontstaat een ongewenste groepsdynamiek. Daarin moet ieder lid van de groep zijn/haar verantwoordelijkheid nemen door o.a. te kijken naar de eigen rol. Zelfreflectie is een belangrijke vaardigheid, maar ook voorwaarde om actief en goed te kunnen deelnemen aan groepsprocessen. We werken in het kader van elkaar steunen en helpen in geval van ongewenst groepsgedrag met de methode ‘No Blame’. Uitgangspunt van deze aanpak is het formeren van een groepje ‘ondersteuners’, de zgn. ‘steungroep’, rondom de persoon die zich onveilig voelt, zich niet geaccepteerd weet.

Met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van een vragenlijst en een lesmethode die onze leerkrachten inzet om binnen de groep te werken aan onder andere het zelfbeeld, sociaal en gezond gedrag.

Project Regenboog

Leerlingen voor wie de basisleerstof te weinig uitdaging biedt, worden door de leerkracht aangemeld (in overleg met hun ouders/ verzorgers)voor het regenboogproject. Dit project is bestemd voor de groepen 3-8. Naast het compacten van de basisleerstof kunnen de kinderen elke week met elkaar samenwerken aan uitdagende opdrachten op het gebied van taal, rekenen en wereldorientatie. Tevens streven we erna om ook elk jaar een nieuw groepsactiviteit aan deze leerlingen aan te bieden. Naast het werken in groepjes, werken de kinderen ook in de groep aan regenboog. Voor meer info wordt u verwezen naar het protocol “Een rijke leeromgeving voor elk kind”. Dit zal in binnenkort terug te vinden zijn op deze site.

Wat betreft onze kleuters, ook hier komt het voor dat kinderen meer uitdaging nodig hebben. Om hier goed op in te spelen zullen wij het basismateriaal met ingang van het nieuwe schooljaar uitbreiden met “Slimme kleutermateriaal”. Tijdens het werken in hoeken en ook tijdens het circuitwerk in groep 2 zal het materiaal worden ingezet.

Leerlingenverslag

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen drie keer een rapport mee naar huis. We hebben er voor gekozen een beschrijving te geven van leervorderingen van uw kind. De groepen 1 en 2 krijgen aan het eind van het schooljaar een kleuterverslag mee naar huis. In dit verslag vindt u een overzicht van de vorderingen van uw kind.