Groep 3 en 4

Groep 3

Als de kinderen na de zomervakantie in groep 3 starten is dat wel even wennen; elke dag spelen en af en toe een werkje doen maakt plaats voor leren lezen, schrijven en rekenen. Om lekker los te kunnen komen van thuis starten we de dag met “spelend leren”. 

De kinderen kiezen zelf één van de werkjes die in de klas en op het leerplein klaarliggen en gaan aan de slag. 

Met de methode Veilig Leren Lezen leren de kinderen in het eerste half jaar alle letters en klanken. We noemen dit aanvankelijk lezen. In het tweede half jaar maken we de overstap naar begrijpend lezen en gaan we aan de slag met Staal; onze nieuwe taal/spellingmethode. Na de les mogen de kinderen zelf een keuze maken op het kiesbord; wat wil ik nog leren? Hiervoor hebben we een royale themakast met veel extra oefenstof en een uitdagend leerplein dat we delen met de groepen 1/2. 

Aansluitend aan de taalles leren de kinderen de geleerde letter (of klank) schrijven in het verbonden schrift. Als de kinderen naar groep 4 gaan kunnen ze alle letters netjes tot woorden en zinnen aan elkaar schrijven. 

Na de pauze, waarin alle kinderen genieten van een welverdiend 10-uurtje en lekker buiten kunnen spelen, starten we met de rekenles. In onze rekenmethode komen elke week twee doelen uit hetzelfde rekendomein aan bod. Na de klassikale instructie gaan alle kinderen zelfstandig aan het werk. Tijdens de les leren ze de basisvaardigheden van rekenen, maken sommetjes t/m 20 en oefenen de getal rij t/m 100.

We sluiten de ochtend meestal af met een leesles. Lezen neemt in groep 3 een zeer belangrijke plaats in. Een groot gedeelte van de dag zijn we hiermee bezig. Het is belangrijk dat beginnende lezers veel “leeskilometers” maken. Ook thuis wordt er elke dag door de kinderen nog even samen met mama of papa gelezen.

In groep 3 is veel ruimte en aandacht voor de verschillende leerbehoeftes en de groepsdynamiek. Door onze manier van werken kunnen wij alle kinderen passend onderwijs bieden; zowel extra ondersteuning als voldoende uitdaging voor kinderen die de oefenstof al beheersen.

Met de lessen uit onze KIVA-methode besteden we veel aandacht aan een positieve groepsvorming en stimuleren we de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook maken de kinderen kennis met de regels en afspraken in de nieuwe groep. Daarnaast zijn er regelmatig kringgesprekken, klassenvergaderingen en vieren we gezamenlijk de verjaardagen van alle kinderen.

In de middag zijn we vooral bezig met thematisch leren waarbij we veel knutselen, tekenen, bewegen en zingen, de kinderen krijgen 2x per week gym, we draaien meerdere IPC-thema’s  en leren hoe we ons moeten gedragen in het verkeer. Tijdens de Engelse les leren we m.b.v. thema’s nieuwe woordjes en proberen we al kleine gesprekjes te voeren. 

We sluiten de dag af met een korte terug- en vooruitblik door samen met de kinderen terug te kijken naar wat we die dag geleerd hebben en aansluitend lichten we een ”tipje van de sluier” op over wat we de volgende dag gaan leren. Leuk om alle “kidz” zo enthousiast en betrokken te zien bij hun eigen leerproces!


Groep 4

Het leesonderwijs in groep 4 is met name gericht op het technisch lezen d.m.v. de methode ‘Estafette’. Elk kind leest op zijn eigen niveau. Daarnaast is ook het begrijpend lezen een belangrijk onderdeel. Er wordt gestart met de taalmethode ‘Taalactief’. Iedere week wordt een woordpakket aangeboden waarbij diverse spellingsregels aan de orde komen. Bij het schrijven worden hoofdletters aangeleerd. Het verbonden schrift vraagt in groep 4 nog veel oefening.

Omdat voor een goed handschrift ook een goede pen belangrijk is, krijgen alle kinderen in groep 4 eenmalig van de school een Stabilo.

In groep 4 werken de kinderen met de tablets van Snappet.

Het rekenonderwijs spitst zich onder andere toe op de bewerkingen (erbij en eraf sommen) tot het getal 100. De leerlingen automatiseren met behulp van het wekelijkse inoefenen de tafels 1 tot en met 6 en de tafel van 10. Ook maken ze kennis met de tafels van 7-9.