Ouderparticipatie

Ouders

Op De Bongerd kunnen ouders op verschillende manieren betrokken zijn bij de school en deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten. Graag zetten wij uw talent en interesse in!

De medezeggenschapsraad waarin ouders en leraren zitting hebben, vormt de ondernemingsraad van de school.
De ouderraad vormt het coördinatiecentrum van de (feestelijke) activiteiten van De Bongerd.

Contact met de ouders

De Bongerd hecht grote waarde aan een goed contact met de ouders. Een goede relatie tussen onze leerkrachten en u, de ouders van onze leerlingen, heeft immers een positief effect op het leren van uw kind. Daarom organiseren we verschillende contactmomenten, waarop wij graag met u praten over o.a. het leren van uw kind(eren), de vorderingen bij de verschillende vakken en de gang van zaken op school. Mocht u tussendoor vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Het leerlingenwerk

De leerlingen nemen vaak werkjes mee naar huis, bij de oudere leerlingen zullen dit vaak schriften en/of werkboekjes zijn. We hopen dat u hierdoor een goed beeld krijgt wat uw kind op school allemaal leert. Mocht u hierover vragen hebben, dan horen we dat graag van u.

Het rapport

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen drie keer een rapport mee naar huis. Wij hebben ervoor gekozen een beschrijving te geven van de leervorderingen van uw kind(eren). We beschrijven per vakgebied wat u kind heeft geleerd

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar geven de leerkrachten van alle groepen informatie over wat uw kind allemaal gaat leren in het nieuwe schooljaar. De informatie wordt gegeven in de groep van uw kind.

Inloopavonden

Ieder schooljaar organiseren we een aantal inloopavonden. Hiervoor zijn onze ouders van harte uitgenodigd. Het doel van deze avond is dat onze leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd. Deze inloopavonden hebben een informeel karakter en zijn niet bedoeld om over vorderingen te praten, hiervoor kunt u uiteraard wel een aparte afspraak met de leerkracht maken. De leerkracht is uiteraard wel aanwezig om deze avond te begeleiden.

Kindgesprekken

In de weken nadat de rapporten zijn meegegeven aan de kinderen, zijn er kindgesprekken. De leerkracht bespreekt dan met het kind en de ouders de vorderingen van het kind. Alle ouders en kinderen van de groepen 1 t/m 8 worden hiervoor uitgenodigd.

Nieuwjaarsreceptie

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd op school om samen met de teamleden het schooljaar in te luiden. De leerkrachten geven workshops in de groepen en daarna toosten we op het nieuwe schooljaar met champagne en oliebollen.