Veiligheid

Veiligheid

Sociale veiligheid

Het is belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat. Om dit te kunnen bewerkstelligen werken we op onze school aan een veilige en open leef- en leeromgeving. Een schoolklimaat dat zich kenmerkt door openheid, rustig met elkaar kunnen praten, je mening mogen en durven geven, samen afspraken maken en nakomen, elkaar op afspraken mogen aanspreken, vragen mogen stellen en vooral ook respect hebben voor elkaar, draagt hiertoe ons inziens bij. Deze basis is vastgelegd aan de hand van afspraken in het omgangsprotocol.

Veiligheid is een groot goed. Bij de reguliere lessen en tijdens activiteiten buiten school draagt WereldKidz Bongerd zorg voor de veiligheid van uw kind. Er wordt aandacht aan besteed in de groep en er zijn regelmatig ontruimingsoefeningen op school, aangekondigd of onaangekondigd.

Fietsen

Verstandig deelnemen aan het verkeer is een belangrijk element in de opvoeding. Vanaf groep 5 krijgen kinderen verkeersles. In groep 7 bereiden de leerlingen zich voor op het fietsdiploma, ze volgen dan zelfstandig een route door Odijk. Kinderen van groep 7 krijgen verkeersles. Tijdens het fietsen naar excursies in de buurt is er altijd voldoende begeleiding van meefietsende leerkrachten en ouders.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal er op 4 momenten extra aandacht worden gevraagd voor verkeer. U kunt hierbij denken aan projecten als: “met handen en voeten”, “van 1 naar 8”, etc. Via ons nieuwsbulletin houden we u op de hoogte.

Vuurwerkcampagne

Ook in hun leven buiten de school proberen wij samen met de ouders de kinderen alert te maken op risico’s om hen heen. Zo doet WereldKidz Bongerd ook mee aan de vuurwerkcampagne in de laatste week voor de kerstvakantie. De kinderen van groep 6/7/8 krijgen dan voorlichting over het veilig gebruiken en de gevaren van vuurwerk. In samenwerking met de plaatselijke politie en de zogenaamde Lotus-slachtoffers wordt deze voorlichting gegeven in de Schoudermantel.