Veiligheid

Veiligheid

Sociale veiligheid
Het is belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat. Om dit te kunnen bewerkstelligen werken we op onze school aan een veilige en open leef- en leeromgeving. Een schoolklimaat dat zich kenmerkt door openheid, rustig met elkaar kunnen praten, je mening mogen en durven geven, samen afspraken maken en nakomen, elkaar op afspraken mogen aanspreken, vragen mogen stellen en vooral ook respect hebben voor elkaar, draagt hiertoe ons inziens bij. Deze basis is vastgelegd aan de hand van afspraken in het omgangsprotocol.
Wij zijn een KiVa-school. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’
Onder het kopje ‘KiVa-school’ op deze website vindt u meer uitleg.

Fietsen

Verstandig deelnemen aan het verkeer is een belangrijk element in de opvoeding. Vanaf groep 5 krijgen kinderen verkeersles. In groep 7 bereiden de leerlingen zich voor op het fietsdiploma, ze volgen dan zelfstandig een route door Odijk. Kinderen van groep 7 krijgen verkeersles. Tijdens het fietsen naar excursies in de buurt is er altijd voldoende begeleiding van meefietsende leerkrachten en ouders.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal er op 4 momenten extra aandacht worden gevraagd voor verkeer. U kunt hierbij denken aan projecten als: “met handen en voeten”, “van 1 naar 8”, etc. Via ons nieuwsbulletin houden we u op de hoogte.

Vuurwerkcampagne

Ook in hun leven buiten de school proberen wij samen met de ouders de kinderen alert te maken op risico’s om hen heen. Zo doet WereldKidz Bongerd ook mee aan de vuurwerkcampagne in de laatste week voor de kerstvakantie. De kinderen van groep 6/7/8 krijgen dan voorlichting over het veilig gebruiken en de gevaren van vuurwerk. In samenwerking met de plaatselijke politie en de zogenaamde Lotus-slachtoffers wordt deze voorlichting gegeven in de Schoudermantel.